องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
✜ ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
✜ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
✜ ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
✜ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
✜ ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563
- ประกาศเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ลานสะแก
- รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1