องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

การป้องกันการทุจริต

แสดง # 
หัวเรื่อง
- การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
- โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
- รายงานสรุปผลโครงการจัดทำแผนปฏบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.ลานสะแก 4 ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563
- โครงการให้บริการและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ตำบลลานสะแก ปีงบประมาณ 2562
- แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
- นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561
- การมีส่วนร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ อบต.ลานสะแก 4 ปี (2561-2564)