ข้อความถวายพระพร

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นายนิกรพล ศรีชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาวน้องนุช อันทรินทร์  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  อบต.ลานสะแก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาวสุชาวดี ศรีชัย  เจ้าพนักงานธุรการ  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นายชินกร แต้มสูงเนิน  นักการภารโรง  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาวสุชาดา สมประสงค์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นาย อนุสิทธิ์ ทาชารี  รองนายก อบต.ลานสะแก  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัแก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางวริศรา. โพธิสัย  ครูชำนาญการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานสะแก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางธารารัตน์. พรมพิมล  ข้าราชการครู  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสุนัยธิณีี คำบูดดี  นักวิชาการศึกษา  อบต.ลานสะแก
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์  ครูชำนาญ  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก