:: การศึกษา ::
1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
- โรงเรียนบ้านหนองแก มีนายประมวล คงทรง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
- โรงเรียนบ้านมะโบ่ มีนายคัมภีร์ แสงสุริยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

2. มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ) 2 แห่ง
- โรงเรียนบ้านหนองแก มีนายประมวล คงทรง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
- โรงเรียนบ้านมะโบ่ มีนายคัมภีร์ แสงสุริยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองจอบ
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์เจริญ
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองยาง
---------------------------------------------------------------------------
:: สถาบันและองค์การทางศาสนา ::
- วัด 3 แห่ง
- สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
---------------------------------------------------------------------------
:: การสาธารณสุข ::
– สถานีอนามัยประจำตำบล (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5) 2 แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
---------------------------------------------------------------------------
:: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ::
– ป้อมยามประจำตำบล 1 แห่ง
---------------------------------------------------------------------------