เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ได้ดำเนิน กิจกรรมตาม นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสะแกรับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร