องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

 ๒.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซค์ของสำนักบริหารการทะเบียนwww.bora.dopa.go.h หรือผ่านแปพลิเคชั่น Smart Vote ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒๔ ชั่วโมง โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตน มีสิทธิวันที่ เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 ๓. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. ๑/๖) ทั้งนี้ กรณีไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น