นวัตกรรมองค์กร

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ความโดดเด่นของโครงการ  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน  คือ  การมีจิตอาสาของบุคลากรที่ดำเนินงาน การสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อที่จะช่วยชีวิตของประชาชนในพื้นที่  จึงทำให้อัตราการรอดชีวิตของประชาชนในพื้นที่และในพื้นที่ใกล้เคียงจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น เพราะทุกวินาทีของเหตุฉุกเฉินนั้นมีความหมายต่อชีวิตของประชาชน