องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564
✜ สถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
✜ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีวาตภัย ปี พ.ศ. 2565
✜ ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
✜ ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
✜ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครเลือกตั้ง
✜ ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ รายงานผลแบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)