องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
✜ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครเลือกตั้ง
✜ ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานสะแก เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานสะแก เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง