องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
✜ ประกาศ เรื่องการป้องกันและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามมาตรการเร่งด่วน
✜ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
✜ ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
✜ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
✜ ประกาศ เรื่องสรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟับความคิดเห็นของประชาชนกรณีกาาขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกร ของนายกชณัช นามเสนาะ
✜ ประกาศ เรื่องสรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการขอนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกรของ นายมงคล ศรีวิเศษ
✜ เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการก่อสร้างฟาร์มสุกรในพื้นที่
✜ รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563
✜ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563