องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน
✜ รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
✜ ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
✜ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
✜ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
✜ งบแสดงฐานนะทางการเงิน พ.ศ. 2561
✜ ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประกาศเรื่อง รายงานแสดงฐานะงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561