องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

งานบริการจัดเก็บภาษี

แสดง # 
หัวเรื่อง
- ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
- ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการปฏิบัติตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ขออนุมัติขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6/7/8) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
- ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
- ประกาศเรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563