องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

งานบริการจัดเก็บภาษี

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
✜ ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
✜ ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
✜ ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)
✜ ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
✜ ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
✜ ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
✜ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการปฏิบัติตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
✜ ขออนุมัติขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6/7/8) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
✜ ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563