องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
✜ รายงานสรุปผลการจัดทำนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
✜ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อบต.ลานสะแก
✜ กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต อบต.ลานสะแก
✜ ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
✜ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.ลานสะแก 4 ปี (2561-2564)
- การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
- โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
- รายงานสรุปผลโครงการจัดทำแผนปฏบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.ลานสะแก 4 ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563