องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
✜ สรุปการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
✜ สรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
✜ ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
✜ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
✜ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
✜ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
✜ รายงานสรุปผลการจัดทำนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
✜ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อบต.ลานสะแก