องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ประกาศ เรื่องประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษาอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดี ชีวีมีสุข ตำบลลานสะแก ปี 2565
✜ ประกาศ เรื่องประกาศจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานสะแก "ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม"
✜ โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
✜ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
✜ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
✜ การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (600 บาทต่อเดือน)
✜ การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
✜ การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ
✜ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอทำบัตรพิการ
✜ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ประจำปีงบประมาณ 2564