ที่ตั้ง
        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
ตั้งอยู่ เลขที่ 76 หมู่ที่ 18 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทางห่างจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ 7 กิโลเมตร

 เนื้อที่
        ตำบลลานสะแก มีเนื้อที่ประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,625 ไร่

ภูมิประเทศ
       พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือเป็นที่ราบ มีป่าละเมาะสลับทุ่งนา ทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังตลอดปี 
อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
- ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลปะหลาน และเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย
- ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
- ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองบัวและตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

 จำนวนหมู่บ้าน มี 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 15 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้