อาชีพ
        ประชากรในตำบลลานสะแก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักและรับจ้าง

หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       - โรงค้าไม้ จำนวน  1 แห่ง
       - โรงสี จำนวน  11 แห่ง
       - ร้านค้า จำนวน  63 แห่ง
       - วิทยุชุมชน จำนวน  2 แห่ง