1. การคมนาคม
- องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก มีเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านภายในตำบล ดังนี้ ถนนภายในหมู่บ้าน มีสภาพเป็นถนนลูกรัง คอนกรีตและ ลาดยางบางส่วน ถนนระหว่างหมู่บ้าน มีสภาพเป็นถนนลูกรังและลาดยางบางส่วน

2. การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 16 แห่ง

3. การไฟฟ้า
- จำนวน 17 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 %

4. แหล่งน้ำ

# แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
- หนองน้ำ จำนวน 8 แห่ง

# แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย จำนวน 1 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง