ขอเชิญประชาชนตำบลลานสะแก ผู้มีความประสงค์ขอรับบริการด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก สามารถใช้
บริการผ่านระบบ E-Serviceในเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.lansakae.go.th/ เรื่องระบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและ
ระบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์  สามารถเข้าดูวิธีการใช้ได้ในหน้าหลัก หัวข้อ E-Service  
https://www.lansakae.go.th/eservice.html